รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34    
101กาวิละวิทยาลัยนายอุทัย ขัติวงษ์ 053244628 
102จอมทอง  053341163 
103ดอยสะเก็ดวิทยาคมนายพิพัฒน์ สายสอน 053495519 
104ดอยเต่าวิทยาคมนายวิทยา พัฒนเมธาดา 053831512 
105เทพศิรินทร์ เชียงใหม่นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ 053836008 
106นวมินทราชูทิศ พายัพนายวีระ ศิริรัตน์ 053121804 
107บ้านกาดวิทยาคมนายมงคล กาเหว่า   
108พร้าววิทยาคมนางสุริยา ชุ่มมะโน 053475303 
109แม่แจ่มนายนิกร แก้วคำดี 053485104 
110แม่ตื่นวิทยาคม  053903924 
111แม่แตงนางสาวสุปราณี ปัญญานะ 053471102 
112แม่ริมวิทยาคมนายสำเร็จ ไกรพันธ์ 053860292 
113แม่หอพระวิทยาคม  053857444 
114แม่ออนวิทยาลัยนายสาคร สมหนุน 053859405 
115วัฒโนทัยพายัพนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ 053277151 
116เวียงแหงวิทยาคมนายประวัติ ผันผาย 053477035 
117สะเมิงพิทยาคมนายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี 053487097 
118สารภีพิทยาคมนางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว 053321254 
119สันกำแพงนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ 053319907 
120สันติสุขนายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน 053211554 
121สันทรายวิทยาคมนายพรเทพ ศุภราภรณ์ 053498220 
122สันป่าตองวิทยาคมนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ 053311360 
123สันป่ายางวิทยาคมนางดวงใจ ญาณโรจน์ 053374124 
124สองแคววิทยาคมนายชัยพันธ์ ศรีนันตา 053369407 
125หอพระนายพิสิษฐ คำบุรี 053221419 
126อรุโณทัยวิทยาคมนายสมชาย สันกลกิจ 053212229 
127อมก๋อยวิทยาคมนายทัณฑธร อินทะวงศ์ 053467061 
128ฮอดพิทยาคมนายระวี คงภาษี 053461109 
129หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นายศรันย์ วรรณรัตน์   
130มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ    
201ขุนยวมวิทยา  053691107 
202เฉลิมรัชวิทยาคมนายศราวุฒิ ขันยา 053680042 
203ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  053617182 
204แม่ลาน้อยดรุณสิกข์  053689242 
205สบเมยวิทยาคมนายภาษิต บุษมงคล 053618106 
206ห้องสอนศึกษานายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ 053612079